ŽIVÁ KRAJINA

Vize

Lidé spolu v místě, kde žijí, vytváří živou krajinu.

Skautské oddíly, hasiči, myslivci, školní třidy, fotbalové kluby, včelaři, obce, spolky, rodiny, přátelé…

… si pořizují ornou půdu a na ní společně vytvářejí místa plná života pro hmyz, včely, ptactvo, živočichy i rozmanité rostliny – sady, aleje, remízky, květnaté louky, tůňky, jezírka, lesíky…

… místa, kde se lidé setkávají při společné práci – při sázení stromů, zalévání, sklizni plodů, společném moštování jablek…

… místa, kde je příjemné místním i kolemjdoucím se zastavit a odpočinout – s lavičkou pod třešní, ohništěm, houpačkou, kapličkou…